Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia
I.I. Tieto všeobecné obchodné podmienky /VOP/ upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je BOMSTAL Slovakia, s.r.o, Sídlo: Podbiel č. 2, 02742, IČO: 444 000 98, DIČ: 2022681055, IČ DPH: SK2022681055, Bankové spojenie: VÚB. a.s. , IBAN: SK 56 02 000 000 00 251 634 64 58, SWIFT: SUBASKBX, zastúpená: Dávidom Urbanom – konateľom spoločnosti zapísaná v OR OS Žilina v odd. S.r.o. č. v1.50170/L (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim na základe objednávky.

Orgán dozoru a riešenia sporov:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-69; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139, e-mail: za@soi.sk

Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito VOP a výslovne súhlasí s ich znením platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Berie na vedomie, že uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

II.
Objednanie tovaru
2.1. K objednaniu tovaru dôjde tak, že kupujúci ním vybraný a špecifikovaný tovar vloží do nákupného košíka. Pred odoslaním objednávky si Zákazník skontroluje všetky vložené údaje a prípadne ich zmení doplní či upraví. Objednávku kupujúci vykoná kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Po tomto úkone nie je možné objednávku dodatočne meniť ani upravovať.
2.2. Kúpna zmluva vzniká v momente, keď predávajúci objednávku kupujúceho bezodkladne potvrdí. Až týmto momentom vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú limitované kúpnou zmluvou a týmito VOP.
3.3. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslané emailové potvrdenie o prijatí objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude sumár objednávky, aktuálne znenie VOP. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu obchod@garaze.sk

III.
Cenové podmienky
3.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom www.plechovagaraz.sk je uvedená vždy na konci vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
3.2. Náklady na dopravu a montáž sú zaúčtované na konci objednávky v cene vybratých výrobkov.
3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov uvedené na www.plechovagaraz.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na webovej stránke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na už objednaný tovar. V prípade, ak sa na www.plechovagaraz.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná t.j. výrazne nižšia alebo nulová, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

IV.
Storno objednávky
4.1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (nesprávne telefónne číslo, nemožnosť skontaktovania sa na e-maily, telefón.).

V.
Práva a povinnosti kupujúceho:
5.1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, prevedení, čase a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
5.2. Kupujúci je povinný prevziať a zaplatiť kúpnu cenu za ním objednaný a dodaný tovar najneskôr v momente dodania.
5.3. Kupujúci berie na vedomie dodaciu lehotu 30 dní, kde presný termín mu oznámi telefonicky alebo emailom predávajúci. V prípade určenia presného termínu dodania kupujúcim, sa tento zaväzuje uhradiť poplatok vo výške 300 eur.

VI.
Dodacie a platobné podmienky
6.1. Tovar je predávaný podľa ilustračných náhľadov umiestnených na internetovej stránke predávajúceho. Tieto však nemusia zodpovedať skutočnosti, preto kupujúci má právo pred zaslaním objednávky fyzicky skontrolovať v sídle predávajúceho na vystavených produktoch prevedenie, výrobné spracovanie, technický stav, farebnú skladbu a použitie materiálov konkrétneho výrobku.
6.2. Predávajúci je povinný tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky. V prípade, že kupujúci nesprávneho uvedenia parametrov výrobku alebo objednávky alebo inej prekážky vzniknutej nezávisle na vôli predávajúceho /vis major/, môže sa táto lehota predĺžiť do času, kým prekážky odpadnú.
6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v dohodnutom termíne je povinný uhradiť náklady za náhradné doručenie objednávky vo výške 1,-€ za 1 km účtovaný zo sídla predávajúceho na miesto dodania.
Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby mal dopravca nákladným automobilom s pohonom jednej nápravy prístup za každého počasia do vzdialenosti 15 metrov od miesta na ktorom sa bude vykonávať montáž alebo vopred zabezpečí za týmto účelom adekvátnu asistenciu inými osobami. V prípade nezabezpečenia prístupu stratí kupujúci nárok na bezplatnú montáž výrobku. Opakovaný dovoz a dodatočná montáž môže byť vykonaná pri náhradnom doručení po uhradení sumy 80,-Eur.
6.4. Kupujúci berie na vedomie, že montážou výrobku na určenom mieste dôjde pri spojovaní dielov k ich k poškodeniu spôsobom, ktorý vylučuje vrátenie tovaru za pôvodnú cenu. Výslovne prehlasuje, že s montážou výslovne súhlasí.
6.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Tovar sa považuje za prevzatý ak je zmontovaný na správne pripravenom mieste, ktoré uviedol kupujúci pri objednávke a kupujúcim alebo ním poverenou osobou podpísaný preberací protokol.
6.6. Kupujúci je povinný vykonať kontrolu stavu tovaru pred samotnou montážou ako aj po jeho montáži. Vady uvedie v protokole o prevzatí. Na neskôr oznámené vady sa prihliadne, len keď preukáže, že tovar ich mal už v čase jeho prevzatia. V prípade zistenia poškodenia kupujúci vyhotoví záznam o reklamácii. Reklamácia bude vyriešená v zmysle reklamačného poriadku.
6.7. Kupujúci je oprávnený, v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 30 dní od potvrdeného termínu dodania, odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny ( v prípade, že bola zaplatená záloha vopred ).

VII.
Odstúpenie od zmluvy
7.1. Od uzatvorenej kúpnej zmluvy je kupujúci oprávnený odstúpiť pred oznámením o dodaní tovaru, bez udania dôvodu na email obchod@garaze.sk .
7.2. Po dodaní tovaru kupujúci môže odstúpiť len od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bolo dodanie typizovaného výrobku v základnom prevedení bez farebnej úpravy a to písomne alebo formou emailu zaslaného adresu predávajúceho.
7.3. Odstúpenie musí obsahovať jeho meno priezvisko a adresu, presnú špecifikáciu tovaru z kúpnej zmluvy, dátum objednania, dátum odstúpenia, podpis a spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie na adresu spoločnosti predávajúceho na vlastné náklady.
7.4. Uskutočnené plnenie z kúpnej ceny bude kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade vrátenia poškodeného resp. znehodnoteného tovaru má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody v rozsahu poškodenia.
7.5. Pri odstúpení od zmluvy a nevrátení tovaru do sídla spoločnosti, kupujúci znáša priame náklady na demontáž a dopravu tovaru predávajúcemu. Demontáž bude účtovaná v sume 10,-€ za 1m2 plochy pôdorysu a doprava 1,- € za 1 km zo sídla spoločnosti na miesto demontáže.

VIII.
Záručné podmienky, záručná doba, reklamačný poriadok
8.1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru uvedenom v preberacom protokole.
8.2. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho je kupujúci povinný:
• predložiť doklad o zaplatení,
• oznámiť vady tovaru,
Reklamácia sa nevzťahuje:
– po jej uplatnení uplynutím záručnej doby tovaru,
– mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
– používaním tovaru v nesprávnych alebo extrémnych podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými zásahmi prirodzenému prostrediu,
– nesprávnym používaním tovaru,
• neodborným zaobchádzaním, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
• poškodením tovaru nadmerným zaťažením alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
• poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
• neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom,

8.3. Pri odstrániteľných vadách má Kupujúci nárok:
• na bezplatné odstránenie vady kedy predávajúci je povinný vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť vykonaním záručnej opravy
• na výmenu vadného tovaru za tovar bez vady alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, na výmenu tejto súčasti, a to za podmienok, že výmena je možná a predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

8.4. Pri neodstrániteľných vadách má Kupujúci nárok:
• na výmenu celého vadného tovaru za tovar bez vád
• na odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nesúhlasí s výmenou tovaru
• na primeranú zľavu z ceny, ak má tovar také neodstrániteľné vady, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol používať.

IX.
Okolnosti vylučujúce plnenie
9.1. Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci /vis major/.
9.2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle.
9.3. V prípade, že nastane takáto udalosť sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

X.
Osobné údaje a ich ochrana

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
10.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj požiadať o zmazanie prostredníctvom e-mailu na adrese obchod@garaze.sk .
10.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
10.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
10.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
10.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
10.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
10.9. Kupujúci s potvrdením objednávky súhlasí, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
10.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
10.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
10.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 10.11. písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 10.11., žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
10.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
10.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
10.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 10.11. v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
10.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
10.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

XI.
Záverečné ustanovenia
11.1. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.plechovagaraz.sk . Spoločnosť BOMSTAL Slovakia, s.r.o si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

11.2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ je kupujúcim právnická osoba. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).